Kallelse till årsmöte 2024

Publicerat: 2024-01-30 09:32 - Skrivet av Magnus Eriksson

Styrelsen för Rättviks Golfklubb kallar till årsmöte söndagen den 17 mars 2024 kl. 15.00 Årsmöteshandlingarna är fr o m 5 mars tillgängliga på klubbens medlemssida.

Obs!
Obligatorisk anmälan till årsmötet. Anmälan görs via “Min Golf”, senast 13 mars 2024.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga senast 1 vecka före årsmötet på klubbens hemsida under fliken ”klubben/medlemssida” med samma inloggning som du har till ”Min Golf”.

Årsmötet inleds med prisutdelning för årets golfare.

Vi hoppas att så många som möjligt kommer att närvara. Klubben bjuder på fika.

Styrelsen för Rättviks Golfklubb

§ 16 – Förslag till ärenden att behandlas av årsmöte
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

Föredragningslista
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet,
    samt fungera som rösträknare.   
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senast verksamhetsåret
    b) Styrelsens årsredovisning för det senaste gångna verksamhetsåret.
    c) Information om verksamheten i Rättviks Golfby AB för det senaste gångna
    verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senast gångna
    verksamhetsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive
    underskott i enlighet med balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för kommande år.
11. a/ Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
      b/ Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
      c/ Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
      d/ Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år.
      I detta val får styrelsen ledamöter ej delta.
      e/ Val av ägarrepresentant för Rättviks Golfby AB och Rättviks Golfrestaurang AB.
      f/ Val av ordförande och en ledamot i valnämnd för en tid av ett år
      g/ Beslut om val av ombud till DGF-möte.     
12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst
      tre veckor före mötet.
13. Övriga frågor.
14. Mötet avslutas.