Kamerabevakning

Rättviks Golfklubb och Rättviks Golfby AB har för alla golfare och boendes trygghet ett kamerabevakningssystem installerat i receptionen/shopen och entréområde runt receptionen/shopen. Systemet består av totalt 2 kameror och används då något hänt eller på begäran från polis.

Vi har gjort bedömningen att efter ett flertal incidenter hos oss finns ett berättigat intresse att förebygga och utreda brott och att det intresset väger tyngre än det intrång i människors integritet som kamerabevakning innebär.

2018 ändrades reglerna kring kamerabevakning. En privat verksamhet, så som en golfklubb, behöver inte längre ansöka om tillstånd utan skall informera om var och hur kamerabevakning sker, så kallad upplysningsplikt. Man är även skyldig att länka till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.

Den nya kamerabevakningslagen
Reglerna för kamerabevakning har ändrats i maj och augusti 2018 när först dataskyddsförordningen och sedan den nya kamerabevakningslagen började gälla. Färre behöver söka tillstånd men det kommer att ställas krav på att den som vill kamerabevaka själv ser till att följa reglerna i dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen.

Behöver inte längre tillstånd
Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Befintliga tillstånd och anmälningar kommer att upphöra att gälla. Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera att behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet.

Rättviks Golfklubb och Rättviks Golfby kamerabevakning
Föreningen har installerat kamerabevakning på följande platser inom föreningen:

  1. Reception, en kamera är placerad i reception/shopen.
  2. Entré, en kamera är placerad vid huvudentré till receptionen/shopen.

Kamerabevakningen sker i enlighet med den nya kamerabevakningslagen

  • Ändamålet för kamerabevakningen är att förebygga brott och öka boendes säkerhet.
  • Inga personuppgifter lagras tillsammans med inspelat bildmaterial.
  • Ingen ljudupptagning sker
  • Inspelat bildmaterial raderas automatiskt efter maximalt 14 dagar.
  • Inspelningsutrustningen är placerad i ett låst utrymme dit ett begränsat antal personer har tillträde.
  • Det inspelade bildmaterialet skyddas för åtkomst genom lösenord. Enbart ett fåtal personer inom Rättviks Golfklubb och Rättviks Golfby förvaltning har tillgång det inspelade materialet.

Vi har placerat ut tydlig skyltning som talar om att kamerabevakning förekommer samt hur man som registrerad kan nå personuppgiftsansvarige.

Tillsynsmyndighet är sedan den nya lagen trädde i kraft Datainspektionen www.datainspektionen.se

Vid frågor, vänligen kontakta info@rattviksgk.se