Regler och föreskrifter

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR FÖR RÄTTVIKS GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

GENERELLA LOKALA REGLER
Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF.

Följande markeringar gäller på banan:

Banmarkering Innebörd  
Vit Out of bounds  
Röd Pliktområde  
Blå Onormala banförhållanden  
Blå-Grön topp Onormala banförhållanden, spelförbudszon  

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1.a Tee och på hemsidan (www.rattviksgk.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

a. Out of bounds på hål 1 och 2 definieras av omålade staket där stolparna markerar gräns.
b. Out of bounds på hål 8, 10, 11 och 14 definieras av den belagda asfaltsvägen. Vid spel av hål 8, 10, 11 eller 14 är en boll som ligger på eller bortom asfaltsvägen out of bounds, även om den ligger på en annan del av banan.
c. Grusbelagd yta på vägen bakom green på hål 4.
d. Vid spel av hål 10 är en boll out of bounds om bollen är i vila på hål 18 på ett område som klippts till fairwayhöjd eller lägre, alltså green, foregreen eller fairway.

2. Pliktområden (Regel 17)
1. Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 15 som bara är definierat på en sida är oändligt.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16)
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. Lättnad ges för bollens läge, ej för stans.
5. Myrstackar på banan, är onormala banförhållanden från vilket lättnad utan plikt måste tas enligt regel 16.1b.
6. Allt gräsklipp, löv och varje annat material som samlats ihop i högar är mark under arbete lättnad utan plikt enligt regel 16.1a

 b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Gul-svarta pinnar, som markerar avståndet 150 meter till mitten av green.

INFO
Bunkerkrattor skall placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.
Som avståndsmarkering finns vita, gula och röda kvastar, som markerar 200, 150 respektive 100 m till greenens mitt.

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

6. Tävlingshandicap

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha Tävlingshandicap.

Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.

7. Anmälan, avanmälan, återbud

Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens utgång är kl. 12.00 två dagar före tävlingen. Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare inte avser att delta. En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling. För rekommenderade fullständiga tävlingsvillkor se Spel- och tävlingshandboken 8.3.

8. Handicapklasser

Klass A – exakt hcp + 8,0 – 14,4
Klass B – exakt hcp 14,5 – 24,4
Klass C – exakt hcp 24,5 – 36,0
Klass D – exakt hcp 36,1 – 54,0
Avvikande klassindelning framgår av anmälningslista.
Vid färre än 4 startande eller 4 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

9. Tee

Om inte annat sägs i villkoren för en tävling har spelaren möjlighet att välja tee. Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 70 och spelare med läkarintyg, som alltid kan välja att spela från röd tee. Damer kan även välja orange tee.
Plikt: Matchspel motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om slaget från rätt tee; Slagspel: Två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 11-4b, diskvalifikation.

10. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand  den matematiska metoden och i tredje hand lottdragning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

11. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort vid scoreboarden.

12. Prisutdelning

Prisutdelningen sker vanligen direkt efter avslutad tävling för respektive tävlingsklass. KM plaketter delas ut i samband med avslutad tävling eller på årsmötet. Priser som ej avhämtas vid prisutdelningen av pristagare eller ombud tillfaller klubben. 

13. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Beslutade av Rättviks GK:s styrelse