Teckna Autogiro

Teckna Autogiro

Vi har nu möjligheten att erbjuda autogiro för betalning av årsavgiften. Du fyller i autogiroansökan antingen digitalt alt. manuellt nedan eller genom Er Internetbank. Det enda kravet är att det angivna kontot är kopplat till ditt personnummer.

Betalning av årsavgiften för 2018 sker genom en fördelning på 12 lika delar med tillägg av en årlig administrationsavgift på 25 kr att betalas genom autogirering månadsvis per den sista bankdagen i varje månad med början mars och under perioden mars 2018 – februari 2019. Efter betalningen i februari 2019 är hela medlemsavgiften för 2018 betald.

Medlemmen förbinder sig att tillräckliga medel vid varje gireringstillfälle finns tillgängliga på det konto som medlemmen anvisat och från vilket autogirering skall ske. Om inte så är fallet är återstående inte betald del av årsavgiften förfallen till omedelbar betalning.
 

Anmälan digitalt via Bankgirot och signera med Bank-ID  
Autogiro blankett  
   
Anmälan via utskriven blankett som man skickar eller lämnar till klubbens kansli  
Autogiro blankett